แนบหลักฐานการชำระเงิน
    ไฟล์ต้องเป็นนามสกุล JPEG หรือ PNG ที่ขนาดไม่เกิน 5 mb